Tuesday, May 11, 2010

René Duprée, TARU & Minoru vs Masakatsu Funaki, Shuji Kondo & KAI

AJPW, 10.04.2010 Nagahama Citizen Gymnasium 
Champions Carnival Night 6 
900 Fans