Wednesday, November 27, 2013

Desperado (KAZMA SAKAMOTO, Masayuki Kono & Ryouji Sai) & Rene Dupree vs. Masakatsu Funaki, Satoshi Kojima, Seiya Sanada & Yasufumi Nakanoue (W-1)

Desperado (KAZMA SAKAMOTO, Masayuki Kono... by JAHMAL1111