Friday, November 29, 2013

WRESTLE-1 World Tour 2013 - 28. November 2013 Usuki - 800 crowd

Desperado (Masayuki Kono, KAZMA SAKAMOTO & Rene Dupree) def. Shuji Kondo, Kaz Hayashi & Seiya Sanada (6:40)