Sunday, December 1, 2013

Wrestle-1 (30.11.2013) W-1 The Ring @ Nagasaki Atomic Bomb Museum Hall in Nagasaki, Japan
(30.11.2013) W-1 The Ring @ Nagasaki Atomic Bomb Museum Hall in Nagasaki, Japan
Yasufumi Nakanoue defeats Daiki Inaba (4:58)... Hiroyo Matsumoto defeats The Female Predator Amazon (6:20)... Rob Terry defeats Jay Bradley (5:52)... Hiroshi Yamato & Masakatsu Funaki defeat MAZADA & Yoshihiro Takayama (8:12)... Two on One Handicap: Ryota Hama defeats Andy Wu & El Pantera (4:03)... Desperado (Masayuki Kono & Rene Dupree) defeat Daiki Inaba & Yasufumi Nakanoue (5:40)... KAI, Kaz Hayashi & Shuji Kondo defeat Minoru Tanaka, Seiki Yoshioka & Seiya Sanada (12:58)...