Sunday, June 8, 2014

WRESTLE-1, 6/8/2014 [Sun] 17:00 @ New Sanpia Takasaki in Gunma

WRESTLE-1, 6/8/2014 [Sun] 17:00 @ New Sanpia Takasaki in Gunma1,000 Spectators


(1) Kaz Hayashi & Hiroshi Yamato vs. Andy Wu & El Hijo del Pantera
Winner: Yamato (12:30) following a Northern Light Bomb on Wu. 


(2) Joshi Offer Match: Emi Sakura vs. “Kotori”
Winner: Emi (7:27) via pinfall.


(3) 6 Man Tag Match: Shuji Kondo, Minoru Tanaka & Koji Kanemoto [FREE] vs. NOSAWA Rongai, MAZADA & Kikutaro
Winner: Kikutaro (10:36) following the King Kong Lariat on Kikutaro.

(
4) Special Single Match: Masakatsu Funaki vs. LEONA [DRADITION]
Winner: Funaki (11:32) following the Hybrid Blaster.


(5) WRESTLE-1 vs ZERO1 Tag Match: Manabu Soya [FREE] & Seiki Yoshioka vs. Ikuto Hidaka & Yoshikazu Yokoyama
Winner: Soya (17:05) following the Wild Bomber on Yokoyama.


(6) Daiki Inaba vs. Rene Dupree
Winner: Inaba (3:05) via foul, chair attack.
~ Shiro Koshinaka and Hama came out, the match was then turned into a 6 man tag.


(7) 6 Man Tag Match: Shiro Koshinaka [FREE], Ryota Hama & Daiki Inaba vs. “DESPERADO” Masayuki Kono, KAZMA SAKAMOTO & Rene Dupree
Winner: Hama (7:36) with a Running Body Press on KAZMA.


(8) KAI vs. Yasufumi Nakanoue
Winner: KAI (17:17) with the Splash Plancha.