Sunday, June 29, 2014

WRESTLE-1 TOUR 2014 To The IMPACT, 6/29/2014

WRESTLE-1 TOUR 2014 To The IMPACT, 6/29/2014 [Sun] 18:00 @ Osaka BODYMAKER COLOSSEUM, 2nd Stadium 
700 Spectators


(1) MAZADA vs. Daiki Inaba
◆Winner: MAZADA (9:30) following the Masada Driver.


(2) Manabu Soya [FREE] vs. Yusaku Obata [ZERO1]
◆Winner: DRAW (9:50) via double foul.


(3) Ryota Hama & Andy Wu vs. Tama Williams & Jason Lee [both ZERO1]
◆Winner: Haam (9:54) with the Hamaketsu on Lee.


(4) Hiroshi Yamato & Seiki Yoshioka vs. Ikuto Hidaka & Mineo Fujita [both ZERO1]
◆Winner: Hidaka (11:30) following the Iwami Ginzan on Seiki.


(5) Masakatsu Funaki, Yasufumi Nakanoue vs. Kohei Sato & Yoshikazu Yokoyama [both ZERO1]
◆Winner: Funaki (16:40) following a Left High Kick on Kohei.


(6) To The IMPACT:KAI, Taiyo Kea, Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. “DESPERADO” Masayuki Kono, Ryoji Sai, KAZMA SAKAMOTO & Rene Dupree
◆Winner: KAI (22:25) with the Splash Plancha on KAZMA.