Thursday, February 11, 2010

AJPW, 11.02.2010 Green Dome Maebashi

Akebono
Masakatsu Funaki
Ryota Hama

def.
TARU
Rene Dupree
Hate
800 paid.

MAZADA beat Yasufumi Nakanoue in 8:09.

Shuji Kondo & Masanobu Fuchi beat Minoru & Toshizo in 10:18. Kondo pinned Toshizo after a King Kong lariat.

Zodiac & KAI beat Kaz Hayashi & Masayuki Kono in 17:55. KAI pinned Hayashi after LAT.

Masakatsu Funaki, Akebono & Ryota Hama beat TARU, Rene Dupree & Hate in 10:16. Hama pinned Hate after the Ryota Hammer.

Suwama & BUSHI beat Satoshi Kojima & Hiroshi Yamato in14:50. BUSHI pinned Yamato.

Keiji Muto, Osamu Nishimura & Seiya Sanada beat Taiyo Kea, Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai in 15:39. Muto pinned NOSAWA after Shining Wizard.