Sunday, May 16, 2010

WHIPCRACKIN' FIRST ROUND VICTORY

AJPW Rise Up Tour 2010 - Round 1

16.05.2010

TV-Show Gaora TV

Toyko, Japan

Tokyo Korakuen Hall

ca. 1.700
 
1. Soshun def. Yasufumi Nakanoue (7:18) with a Crab Hold.
2. NOSAWA Rongai, MAZADA & FUJITA ZERO1 def. Minoru, Hate & Toshizo (8:55) with a Sasuke Segway by FUJITA on Toshizo.
3. Hiroshi Yamato def. KAI (15:08) with a Cross-Arm German Suplex Hold.
4. TARU, René Duprée & Lance Cade def. Akebono, Taiyo Kea & BUSHI (9:18) with a Western Lariat by Cade on BUSHI.
5. Ryota Hama, Masayuki Kono & Seiya Sanada def. Minoru Suzuki, Masakatsu Funaki & Masanobu Fuchi (20:04) with a Japanese Leg Roll Clutch Hold by Sanada on Fuchi.
6. Satoshi Kojima & Kaz Hayashi def. Suwama & Shuji Kondo (22:04) with a Lariat by Kojima on Kondo.