Wednesday, February 26, 2014

WRESTLE-1 TOUR 2014 WEST SIDE STORY, 2/25/2014 [Tue] 18:30 @ Nagoya International Conference Hall in AichiWRESTLE-1 TOUR 2014 WEST SIDE STORY, 2/25/2014 [Tue] 18:30 @ Nagoya International Conference Hall in Aichi
1,650 Spectators (overcrowded)

(1) Andy Wu & Panyan vs. NOSAWA Rongai & MAZADA
Winner: MAZADA (8:08) following the Masada Otoshi (Driver) on Wu.

(2) Shu Shibutani [WAVE] vs. Hikaru Shida [Ice Ribbon]
Winner: Shida (6:17) following a Running Knee Lift.

(3) Ryota Hama vs. Kikutaro
Winner: Hama (4:36) with the Hamaketsu

(4) Yoshihiro Takayama vs. KAZMA SAKAMOTO
Winner: Takayama (6:40) following a Running Knee Lift.

(5) Hiroshi Yamato & Manabu Soya [Free] vs. Minoru Tanaka & Koji Kanemoto [Free]
Winner: Minoru (13:16) with the Fireball Splash on Yamato.

(6) Masakatsu Funaki vs. Ryoji Sai [ZERO1]
Winner: Funaki (8:35) following the Hybrid Blaster.

(7) KAI, Yasufumi Nakanoueno & Seiki Yoshioka vs. Seiya Sanada, Kaz Hayashi & Shuji Kondo
Winner: Sanada (15:28) with the Rounding Body Press on Yoshioka.

(8) Keiji Mutoh & Rob Terry vs. Masayuki Kono & Rene Dupree
Winner: Mutoh (8:14) following the Shining Wizard to Dupree.